د لاری پہ لٹون چی پہ اغزو باندی روان ؤ
آخر د ھغو گام او کہکشان سرہ یو زائے شول